Katrineholm-Stora Malms Hembygdsförening

Stadgar för Katrineholm-Stora Malms Hembygdsförening

§ 1
Katrineholm-Stora Malms Hembygdsförenings verksamhetsområde utgörs av förutvarande Stora Malms socken inklusive Katrineholms tidigare stadsområde. Verksamhetsområdet kan efter beslut av årsmöte utvidgas till att omfatta också andra delar av Katrineholms tätort.

§ 2
Föreningens ändamål är att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer.
Föreningen vill söka främja dessa syften bl.a genom

 1. att främja kunskapen om och känslan för hembygden och dess historia;
 2. att vårda föreningens hembygdsgård vid Stora Djulö;
 3. att aktivt medverka till vård och bevarande av hembygdens natur, kultur, landskapsmiljö och fornminnen;
 4. att dokumentera intressanta föremål, handlingar och händelser med anknytning till bygden såväl i nutid som i gången tid samt att som led i detta vårda och underhålla hembygdsmuseet vid Stora Djulö;
 5. att ge ut en årsskrift eller på annat sätt medverka till publicering av värdefulla uppsatser och skrifter, som ökar kännedom om hembygden;
 6. att organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som kan öka kunskapen om bygden, dess natur och historia;
 7. att samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom Katrineholms kommun samt bevaka att samhälls- och miljöplanering sker med beaktande av de intressen föreningen har att företräda.
Föreningen skall vara partipolitiskt och religiöst obunden.
Föreningen bör vara ansluten till regionalt hembygdsförbund.

§ 3
Medlemskap i föreningen kan utan särskild ansökan erhållas av var och en som delar föreningens målsättning samt efter erläggande av fastställd årsavgift.
Föreningar och företag i bygden kan efter beslut av styrelsen ansluta sig mot en årlig avgift, som fastställs av årsmötet.
Årsmöte kan på förslag av styrelsen utse en person till hedersmedlem i föreningen, om denne på särskilt sätt främjat föreningens syften.

§ 4
Föreningens verksamhet utövas genom
 1. Föreningsmöten, varav ett årsmöte;
 2. Styrelse;
 3. Utskott och kommittéer.
§ 5
Föreningsmöten hålls enligt beslut av årsmöte eller på kallelse av styrelsen. Årsmötet skall hållas före mars månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Följande ärenden skall förekomma vid årsmötet:
 1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet;
 2. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst;
 3. Val av två justeringsmän;
 4. Styrelseberättelse;
 5. Revisionsberättelse;
 6. Fastställande av balansräkning;
 7. Fråga om ansvarsfrihet;
 8. Val av ordförande för kommande verksamhetsår;
 9. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen utom ordföranden;
 10. Val av styrelseledamöter för en tid av två år;
 11. Val av två revisorer;
 12. Val av två revisorssuppleanter;
 13. Val av ombud till Södermanlands Hembygdsförbund;
 14. Val av tre ledamöter i valberedningen;
 15. Fastställande av årsavgift;
 16. Behandling av förslag från styrelsen;
 17. Behandling av motioner, som skall ha lämnats in till styrelsen minst fyra veckor före årsmötet för att kunna tas upp till behandling;
 18. Övriga frågor.
§ 6
Föreningens verksamhet leds av en styrelse, som består av ordföranden och dessutom högst 24 personer, som väljs för en tid av två år på sådant sätt att halva antalet ledamöter varje år är i tur att avgå.
Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga funktionärer som behövs. Person utanför styrelsen kan adjungeras för särskild uppgift.
Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott med det antal ledamöter som styrelsen bestämmer.
Styrelsen bör utse kommittéer för särskilt angivna uppgifter. Till ledamot av kommitté kan styrelsen utse en medlem som inte ingår i styrelsen.
Styrelsen skall bl.a
 1. Förbereda föreningens möten och verkställa dess beslut;
 2. Förvalta föreningens tillgångar och sköta de löpande ärendena;
 3. Inom två månader från räkenskapsårets slut till revisorerna överlämna berättelse, protokoll och räkenskaper;
 4. Till årsmötet avge berättelse över sin och föreningens verksamhet;
 5. I övrigt arbeta enligt riktlinjerna i § 2.
§ 7
Kallelse till årsmöte skall ske genom annons i ortspressen minst en vecka före den vecka under vilken mötet skall hållas.

§ 8
Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret. Föreningens räkenskaper skall överlämnas till revisorerna för granskning före den 15 februari följande år.

§ 9
Vid röstning vid föreningens eller styrelsens sammanträden har varje närvarande medlem en röst. Omröstning vid val sker öppet om ingen begär något annat. Vid lika röstetal sker, i samband med val, lottning. Vid andra beslut än val har ordföranden utslagsröst.

§ 10
För utskott och kommitté gäller de regler som styrelsen i varje särskilt fall bestämmer.

§ 11
Utskott eller kommitté får inte utan beslut av styrelsen ikläda föreningen ekonomiska förpliktelser annat än i obetydlig omfattning.

§ 12
Utskott och kommitté skall före januari månads utgång till styrelsen avge berättelse över sin verksamhet under föregående år.

§ 13
Ändring av dessa stadgar, med undantag av § 14, vilken inte kan ändras, kan ske sedan beslut därom fattas vid två föreningsmöten varav ett årsmöte, som hållits med högst tolv månaders mellanrum. För ändring krävs två tredjedels majoritet bland de närvarande.

§ 14
För upplösning av föreningen gäller vad i § 13 är stadgat. Upplöses föreningen skall dess tillgångar av vad slag de vara må överlämnas till Katrineholms kommun att användas i enlighet med § 2.